วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ใบงาน 2 ความรู้เบื้องต้น powerpoint 2007

ใบงานที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล คลิกที่นี่

โครงการสอน
โครงการสอนวิชา    การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล  รหัสวิชา   2201-2406      
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ประเภทวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา  2555
ระหว่างวันที่   21   พฤษภาคม   2555    ถึง    21  กันยายน    2555
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

1. ผู้สอน  นางกตัญญู  คำทา                              โทรศัพท์  0-84604-6015
                                                                                E-mail : kty.lvc@gmail.com
2. ผู้เรียน   ปวช 2  ห้อง 7,8,9 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. ห้องเรียน   744
4. จำนวนหน่วยกิต  3  หน่วยกิต
5. จุดประสงค์รายวิชา (ตามหลักสูตร)
1.         เข้าใจบทบาทและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูล
2.         รู้หลักการ วิธีการนำเสนอผลงานโดยใช้โปรแกรมการนำเสนอ
3.         มีทักษะการใช้โปรแกรมการนำเสนอ
4.         มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์

6. คำอธิบายรายวิชา
                 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูล หลักการออกแบบงานที่จะนำเสนอ การใช้โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล

7. มาตรฐานรายวิชา
1.         อธิบายความหมายและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูลในงานธุรกิจ
2.         อธิบายความหมาย หน้าที่ และส่วนประกอบของโปรแกรมนำเสนอข้อมูล
3.         ประยุกต์ใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลในการนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจ8. แนวทางการศึกษา (กรอบการเรียนรู้ของนักเรียน)
ผู้เรียนแสดงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูล หลักการออกแบบงานที่จะนำเสนอ การใช้โปรแกรมการนำเสนอข้อมูลอธิบายความหมายและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูลในงานธุรกิจ  อธิบายความหมาย หน้าที่ และส่วนประกอบของโปรแกรมนำเสนอข้อมูล  ประยุกต์ใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลในการนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจ
9. กิจกรรมการสอน (อย่างน้อย 5 วิธี)
1.      วิธีสอนแบบอุปมาน  ซึ่งเป็นการสอนที่เริ่มต้นจากตัวอย่าง หลายตัวอย่าง แล้วสรุปเป็นหลักการ ข้อเท็จจริง หรือทฤษฎีต่าง ๆ  ผู้เรียนจะเรียนรู้จากส่วนย่อยไปสู่ส่วนรวม โดยการสังเกต ทดลอง คิดพิจารณา เปรียบเทียบ วิเคราะห์ จนถึงขั้นสรุปเป็นกฎเกณฑ์ ซึ่งมีขั้นตอนการสอน
2. วิธีสอนแบบอนุมาน เป็นวิธีสอนที่ให้ผู้เรียนทราบ เข้าใจหลักการ กฏเกณฑ์ นิยามสูตร หรือทฤษฎีก่อน แล้วทดลองพิสูจน์ให้เห็นจริงอีกครั้งหนึ่ง
3. วิธีสอนวิชาทักษะ  เป็นวิชาที่อาศัยการฝึกฝน หรือการฝึกหัดทำซ้ำ ๆ  จนผู้เรียนสามารถทำได้อย่างถูกต้อง และเป็นอัตโนมัติ เช่น วิชาทางภาษา พลศึกษา วิชาชีพ หรือวิชาอื่น ๆ  ที่จำเป็นต้องฝึกปฏิบัติบ่อย ๆ จนเกิดความชำนาญ การตั้งคำถาม (Questioning) บทบาทผู้เรียน เรียนรู้จากการคิดเพื่อสร้างข้อคำถามและคำตอบด้วยตนเอง
4.   วิธีสอนแบบอนุมาน เป็นวิธีสอนที่ให้ผู้เรียนทราบ เข้าใจหลักการ กฏเกณฑ์ นิยามสูตร หรือทฤษฎีก่อน แล้วทดลองพิสูจน์ให้เห็นจริงอีกครั้งหนึ่ง
5. วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน เป็นวิธีสอนที่มีหลักการสำคัญ 2 ประการ คือ การใช้สื่อประสมที่      ผู้สอนจัดเตรียมไว้อย่างเป็นระบบ และใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อฝึกให้ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

10. เอกสารประกอบการสอน (อย่างน้อย 5 เล่ม)
     1. อ. อมรชัย  ชัยชนะ, อ ปิยะ นากสงค์. การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล  ระดับชั้นปวช. กรุงเทพมหานคร:  บริษัท ซัคเซสมีเดียจำกัด, 2545(ปรับปรุง2546).
     2. บุญสืบ โพธิ์ศรี   การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล  กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์  ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ, 2545
(ปรับปรุง2546).
3.  สัจจธรรม สุภาจันทร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล  กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์  วังอักษร.
4.  วารินทร์  ผลละมุด การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล  กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์  เอมพันธ์.
5.  จิดาภัส สัมพันธ์สมโภช และคณะ การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล  กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬา.
11. สื่อการสอน (มากกว่า ร้อยละ 50 ของหน่วยการเรียน)
                                1.  หนังสือ โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
                                2. สื่อมัลติมีเดีย
                                3. สไลด์สรุปเนื้อหาแต่ละหน่วยการเรียน
12. การศึกษาด้วยการค้นคว้าด้วยตนเอง (อาจจะมอบหมายให้นักเรียนค้นคว้าอะไร จากแหล่งใด)
                                1. Internet เรื่อง  โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
                                2. ห้องสมุด เรื่อง โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
                                3. แหล่งเรียนรู้อื่นๆ เรื่อง งานนำเสนอข้อมูลโปรแกรมนำเสนอข้อมูล
13. การบูรณาการ
              บูรณาการปรัชญาเศรษกิจพอเพียงด้านการจัดในการจัดทำโปรแกรมนำเสนอข้อมูล
14. ชิ้นงาน/โครงการ (Project)
                                1. รายงานการค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ
                                2. งานนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวิชาชีพ ที่เน้นคุณธรรม, จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
15. เชิญผู้เชี่ยวชาญ   นายดุลดนัย  วันธงชัย
16. ทัศนศึกษาดูงาน  สถาบันราชภัฎเลย
17. การประเมินผล คะแนนร้อยละ 100 แบ่งเป็น
                                1. คุณธรรม จริยธรรม (ร้อยละ 30 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาชีพ)
                                                1.1 ตรงต่อเวลา                                               ร้อยละ        10
                                                1.2 การแต่งกาย                                              ร้อยละ        5
                                                1.3 ความรับผิดชอบ                          ร้อยละ        3
                                                1.4 การปฏิบัติตนตามข้อบังคับ               ร้อยละ        3
                                                1.5 ความซื่อสัตย์                                             ร้อยละ        3
                                                1.6 ทักษะทางสังคม                           ร้อยละ        3
                                                1.7 ละเว้นสิ่งเสพติด                          ร้อยละ        3
                                2. การเรียนการสอน ร้อยละ 50
                                3. ชิ้นงาน/โครงการ (Project Work) ร้อยละ 20
18. เกณฑ์การวัดผล
                                ช่วงคะแนน                                   ระดับผลการเรียน
80-100                                                                                                             4
75-79                                                                                                               3.5
70-74                                                                                                               3
65-69                                                                                                               2.5
60-64                                                                                                               2
55-59                                                                                                               1.5
50-54                                                                                                               1
ต่ำกว่า 50                                                     0
19. การส่งผลการเรียนการสอน
                กำหนดการส่งผลการประเมินผลตามสภาพจริง
                                ครั้งที่ 1                        สัปดาห์ที่      4
                                ครั้งที่ 2                        สัปดาห์ที่      8
                                ครั้งที่ 3                        สัปดาห์ที่      12
                                ครั้งที่ 4                        สัปดาห์ที่      16
                                ครั้งที่ 5                        สัปดาห์ที่      19 (ส่งผลการเรียน)
                การสอบวัดผล สอบประมวลผลปลายภาคเรียน             สัปดาห์ที่ 18
20. การแบ่งหน่วยการเรียนการสอน
สัปดาห์ที่
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหา
กิจกรรม
สื่อการเรียนการสอน
1
แนะนำ PowerPoint
-           แนะนำพาวเวอร์พอยน์
-           ความสามารถของพาวเวอร์พอยน์
-           แนวทางเตรียมการนำเสนองาน
-           การเลือกภาษาเมนูคำสั่งเริ่มต้น
-           การเข้าสู่โปรแกรมพาวเวอร์พอยน์
-           ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรมพาวเวอร์พอยน์
-           การเปิดแถบเครื่องมือ
-           การออกจากโปรแกรมพาวเวอร์พอยน์
-           ใบงานและแบบฝึกหัดก่อนเรียน
-           แบบฝึกหัดหลังเรียน
-       ให้นักศึกษาค้นคว้าประจำหน่วยการเรียน
-       แบ่งกลุ่มให้ไปศึกษา
-       บรรยาย
-       แสดงวิธีทำและยกตัวอย่าง
-       ให้นักศึกษาแสดงวิธีทำ
-           สรุปบทเรียน
-           แบบฝึกหัด/ทดสอบ

-       สไลด์สัปดาห์ที่
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหา
กิจกรรม
สื่อการเรียนการสอน
2
การสร้างงานนำเสนอ
-           การสร้างงานนำเสนอ และการสร้างงานนำเสนอชิ้นใหม่
-           การสร้างงานนำเสนอโดยใช้ AutoContent Wizard
-           การสร้างงานนำเสนอโดยใช้แม่แบบ (Template)
-           การสร้างงานนำเสนอโดยใช้แผ่นสไลด์เปล่า (Blank Presentation)
-           การบันทึกงานนำเสนอที่สร้าง (Save)
-           การเรียกข้อมูลที่บันทึกไว้กลับมาใช้งาน (Open)
-           การปิดงานนำเสนอที่สร้าง (Close)
-           ใบงานและแบบฝึกหัดก่อนเรียน
-           แบบฝึกหัดหลังเรียน
-           ให้นักศึกษาค้นคว้าประจำหน่วยการเรียน
-       บรรยาย
-       แสดงวิธีทำและยกตัวอย่าง
-       ให้นักศึกษาแสดงวิธีทำ
-           สรุปบทเรียน
-           แบบฝึกหัด/ทดสอบ
-           สรุปบทเรียน
-           แบบฝักหัด / ทดสอบ
-    สไลด์
3-4
การทำงานกับภาพนิ่ง
-           การทำงานกับภาพนิ่ง
-           มุมมองในการทำงานของพาวเวอร์พอยน์
-           การจัดเรียงข้อความในมุมมองเค้าร่าง
-           การสร้างสไลด์เพื่อการนำเสนอเบื้องต้น
-           การใช้คำสั่ง Undo เพื่อยกเลิกข้อผิดพลาด
-           การย่อ/ขยายมุมมอง
-           เส้นบอกแนว
-           ใบงานและแบบฝึกหัดก่อนเรียน
-           แบบฝึกหัดหลังเรียน
-           ให้นักศึกษาค้นคว้าประจำหน่วยการเรียน
-       บรรยาย
-       แสดงวิธีทำและยกตัวอย่าง
-       ให้นักศึกษาแสดงวิธีทำ
-           สรุปบทเรียน
-           แบบฝึกหัด/ทดสอบ
-           สรุปบทเรียน
-           แบบฝักหัด / ทดสอบ
-       สไลด์
5-6
การทำงานกับข้อความ
-           การทำงานกับข้อความ การใส่ข้อความลงในสไลด์
-           การเลือกข้อความและการทำงานกับกล่องข้อความ
-           กำหนดรูปแบบและขนาดให้กับข้อความในสไลด์
-           กำหนดข้อความเป็นตัวหนา ตัวเอน ขีดเส้นใต้ การใส่เงา
-           การจัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง ชิดซ้าย ชิดขวา
-           การตกแต่งข้อความโดยการใช้สี
-           การใส่ตัวเลขแสดงลำดับหัวข้อหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ
-           การตรวจสอบและแก้ไขคำผิด
-           การเปลี่ยนและแทนที่ข้อความ
-           การใส่ข้อความส่วนหัวและส่วนท้ายสไลด์
-           WordArt ( อักษรศิลป์)
-           ใบงานและแบบฝึกหัดก่อนเรียน
-           แบบฝึกหัดหลังเรียน
-       ให้นักศึกษาค้นคว้าประจำหน่วยการเรียน
-       บรรยาย
-       แสดงวิธีทำและยกตัวอย่าง
-       ให้นักศึกษาแสดงวิธีทำ
-       สรุปบทเรียน
-       แบบฝึกหัด/ทดสอบ
-       สรุปบทเรียน
-       แบบฝักหัด / ทดสอบ
-       สไลด์
7-8
การวาดและการทำงานกับวัตถุ
-           การวาดและการทำงานกับวัตถุ
-           แถบเครื่องมือวาดรูป
-           การวาดเส้นและลูกศร
-           การวาดสี่เหลี่ยมและวงกลม
-           การวาด Auto shapes
-           การวาด Freeform  และการแก้ไข Freeform
-           วิธีการเลือกวัตถุ
-           การจัดการกับวัตถุ
-           การย้ายวัตถุ
-           การปรับขนาดวัตถุ
-           การหมุนวัตถุ
-           การจัดกลุ่มและการจัดเรียงวัตถุ
-           การสร้างเงาให้กับวัตถุ
-           การสร้างรูปทรง 3 มิติให้กับวัตถุ
-           ใบงานและแบบฝึกหัดก่อนเรียน
-           แบบฝึกหัดหลังเรียน
-     ให้นักศึกษาค้นคว้าประจำหน่วยการเรียน
-     บรรยาย
-     แสดงวิธีทำและยกตัวอย่าง
-     ให้นักศึกษาแสดงวิธีทำ
-     สรุปบทเรียน
-     แบบฝึกหัด/ทดสอบ
-     สรุปบทเรียน
-     แบบฝักหัด / ทดสอบ
-           สไลด์
9
Clip Gallery
-           Clip Gallery และการตกแต่งภายในสไลด์
-           งานพรีเซนเตชั่นกับ Clip Gallery
-           การแทรกภาพจาก ClipArt
-           การแทรกภาพจากไฟล์
-           การปรับแต่ง ClipArt และภาพจากไฟล์
-           การแก้ไข ClipArt
-           ใบงานและแบบฝึกหัดก่อนเรียน
แบบฝึกหัดหลังเรียน
-           ให้นักศึกษาค้นคว้าประจำหน่วยการเรียน
-       บรรยาย
-       แสดงวิธีทำและยกตัวอย่าง
-       ให้นักศึกษาแสดงวิธีทำ
-           สรุปบทเรียน
-           แบบฝึกหัด/ทดสอบ
-           สรุปบทเรียน
-           แบบฝักหัด / ทดสอบ
-      
-           สไลด์

สัปดาห์ที่
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหา
กิจกรรม
สื่อการเรียนการสอน
10-11
กราฟ และแผนผัง การตกแต่งพื้นหลัง
-           กราฟ และแผนผัง
-           การสร้างกราฟลงในสไลด์
-           การตกแต่งกราฟ
-           แผนผังองค์กร
-           ใบงานและแบบฝึกหัดก่อนเรียน
-           การตกแต่งพื้นหลัง และการสร้าง Template
-           การเปลี่ยนพื้นหลังสไลด์
-           การเปลี่ยนสี หรือไล่โทนสี ในพื้นหลัง
-           การใส่เอฟเฟคให้กับพื้นหลังในสไลด์
-           ตกแต่งสีในสไลด์ด้วย Slide Color Scheme
-           การใช้ Template
-           การสร้าง Template ไว้ใช้งาน และการเปิด Template ที่สร้างไว้มาใช้งาน
-           การสร้าง Slide Master
-           ใบงานและแบบฝึกหัดก่อนเรียน

-           ให้นักศึกษาค้นคว้าประจำหน่วยการเรียน
-       บรรยาย
-       แสดงวิธีทำและยกตัวอย่าง
-       ให้นักศึกษาแสดงวิธีทำ
-           สรุปบทเรียน
-           แบบฝึกหัด/ทดสอบ
-           สรุปบทเรียน
-           แบบฝักหัด / ทดสอบ
-           สไลด์
12-13
การสร้างเทคนิคให้กับสไลด์
-           การสร้างเทคนิคให้กับสไลด์
-           การเพิ่มลูกเล่นการนำเสนอวัตถุต่างๆในสไลด์
-           กำหนดเอฟเฟคให้กับข้อความ
-           กำหนดเอฟเฟคในการนำเสนอกราฟ
-           จัดการกับเอฟเฟคการแสดงวัตถุในสไลด์
-           เทคนิคการเปลี่ยนแผ่นสไลด์
-           การแทรกเสียงจากแหล่งภายนอก
-           การเชื่อมโยงสไลด์ และแก้ไขการเชื่อมโยงสไลด์
-           ใบงานและแบบฝึกหัดก่อนเรียน
-           แบบฝึกหัดหลังเรียน
-           ให้นักศึกษาค้นคว้าประจำหน่วยการเรียน
-       บรรยาย
-       แสดงวิธีทำและยกตัวอย่าง
-       ให้นักศึกษาแสดงวิธีทำ
-           สรุปบทเรียน
-           แบบฝึกหัด/ทดสอบ
-           สรุปบทเรียน
-           แบบฝักหัด / ทดสอบ
-           สไลด์
14
การนำเสนองาน
-           การนำเสนองาน
-           การสร้าง Summary Slide และบันทึกย่อ
-           การสร้างเอกสารประกอบการบรรยาย
-           งานพรีเซนเตชั่นกับการพิมพ์
-           การตั้งเวลาในการบรรยายสไลด์
-           การบันทึกเสียงประกอบการบรรยาย
-           การนำเสนองานพรีเซนเตชั่น
-           ใบงานและแบบฝึกหัดก่อนเรียน
-           แบบฝึกหัดหลังเรียน
-           ให้นักศึกษาค้นคว้าประจำหน่วยการเรียน
-       บรรยาย
-       แสดงวิธีทำและยกตัวอย่าง
-       ให้นักศึกษาแสดงวิธีทำ
-           สรุปบทเรียน
-           แบบฝึกหัด/ทดสอบ
-           สรุปบทเรียน
-           แบบฝักหัด / ทดสอบ
-           สไลด์
15-17
การประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ
ให้นักศึกษาค้นคว้าประจำหน่วยการเรียน
-       บรรยาย
-       แสดงวิธีทำและยกตัวอย่าง
-       ให้นักศึกษาแสดงวิธีทำ
-           สรุปบทเรียน
-           แบบฝึกหัด/ทดสอบ
-           สรุปบทเรียน
-           แบบฝักหัด / ทดสอบ
-            
18
ประเมินผลผู้เรียน